This store requires javascript to be enabled for some features to work correctly.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
produktów firmy POLIMAT Roman Brejecki z dnia 01.01.2021r.

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki umów sprzedaży stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez POLIMAT Roman Brejecki jako Sprzedawcę i stanowią integralną część umowy.
2. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.
3. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków umów sprzedaży określenia oznaczają:
- Ogólne Warunki- niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez POLIMAT Roman Brejecki z siedzibą w Kruszwicy”;
- Sprzedawca - POLIMAT Roman Brejecki z siedzibą w Przedbojewicach;
- Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent POLIMAT Roman Brejecki z siedzibą w Kruszwicy);
- Strony - Sprzedawca i Kupujący;
- Towar - towary handlowe i wyroby produkowane i/oraz sprzedawane przez POLIMAT Roman Brejecki w ramach umowy z kontrahentem, lub na podstawie zamówienia kontrahenta.
4. Niniejsze Ogólne Warunki oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych niż niniejsze Ogólne Warunki, w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Jakiekolwiek odstępstwo przez Sprzedawcę od jakiegokolwiek zapisu ujętego w niniejszych Ogólnych warunkach, nie może być interpretowane jako zrzeczenie się prawa skorzystania przez niego z przedmiotowych uprawnień.
5. W szczególnych przypadkach, strony mogą zawrzeć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, wzajemną umowę sprzedaży z odmiennymi postanowieniami od zawartych w Ogólnych Warunkach. Zmienione zapisy obowiązywać będą wyłącznie do danej transakcji handlowej.
6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
7. Wszystkie materiały dotyczące Towarów są własnością Sprzedawcy. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania. Wszelkie informacje zawarte w Katalogach, folderach, pismach reklamowych i informacyjnych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje co do wymiarów, kolorystyki, wagi, opisy czy rysunki w informacjach handlowych maja charakter wyłącznie informacyjny, chyba że zaznaczono inaczej.

II. Zawarcie umowy
1. Umowa zostaje zawarta wyłącznie na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia .
2. Dniem wpłynięcia zamówienia uważa się dzień roboczy do godz. 14.00.
3. W szczególnych przypadkach (np. przy bardzo dużym zamówieniu na jeden typ produktu) Sprzedawca w uzgodnieniu z Kupującym prześle harmonogram dostaw. Kupujący zobowiązany jest do jego bezzwłocznego (maksymalnie w ciągu 2dni roboczych) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń oraz konieczności wprowadzenia zmian, rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi z momentem ostatecznego potwierdzenia przez Polimat przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami.
4. W przypadku, gdy treść potwierdzenia zamówienia odbiega od treści zmówienia, a klient w ciągu 1 dnia roboczego pisemnie nie zareklamował tego faktu, to traktuje się, że Kupujący przyjął potwierdzenie.
5. Przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub innych osób trzecich, dostarczenie i sprzedaż produktów jest nadmiernie utrudnione lub niemożliwe.
6. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługuje mu prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Prawo takie przysługuje do umówionego przez strony dnia dostawy/odbioru towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę przez Kupującego oraz/lub partnerów handlowych czy kontrahentów Kupującego. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
7. Przesłane sprzedawcy przez Kupującego zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianych produktach, adres dostawy, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
Powyższe dane muszą być podane w momencie składania zamówienia przez Kupującego

III. Realizacja zamówienia
1. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest przyjęcie zamówienia przez Polimat. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji w przypadku awarii, anulowania lub opóźnienia dostaw przez producenta lub dostawcę Sprzedawcy lub innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, których Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.
2. Termin gotowości do odbioru zamówienia standardowego wynosi od 3-5 dni roboczych. Zamówienie standardowe oznacza zamówienie na mieszane produkty z katalogu POLIMAT za kwotę do 5.000,00PLN netto, z zastrzeżeniem jednak iż wskazany termin nie dotyczy wyrobów które ze względu na specyfikę produkcji wyrobu wymagają dłuższego czasu. Termin dostawy takiego zamówienia będzie ustalany indywidualnie z działem handlowym Sprzedawcy. Polimat zastrzega sobie jednak prawo do wysłania towaru nawet następnego dnia po złożeniu zamówienia przez Kupującego, jeśli towar ten jest dostępny „od ręki”.
3. Termin realizacji zamówienia na kwotę powyżej wartości zamówienia standardowego ustalane będą indywidualnie z działem handlowym Sprzedawcy.
4. Zamówienia na produkty jednego rodzaju powyżej 100 sztuk muszą zostać poprzedzone prognozą złożoną miesiąc przed złożeniem zamówienia. Prognoza taka nie jest wiążąca dla Kupującego, ale jest nie zbędna do zabezpieczenia surowców.
5. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może żądać od Kupującego wpłaty zadatku na zamówione towary.
6. Dopuszcza się rezygnację przez Kupującego z zamówienia standardowego do 1 dnia po złożeniu zamówienia, o ile Polimat wyrazi na to uprzednią zgodę i o ile zamówienie nie zostanie zrealizowane ( wysłane) wcześniej przez Polimat. W takiej sytuacji, przypadku zrealizowania zamówienia, a także odmowy jego odbioru, Kupujący jest obowiązany ponieść koszty dostawy wysłanego zamówienia, w obie strony. Klient nie zostanie obciążony kosztami wysyłki tylko w przypadku nie naliczenia ich przez firmę kurierską.
7. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w umówionej dacie, a faktyczny odbiór nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za zamówiony towar z datą gotowości do odbioru postawiony do dyspozycji Kupującego w magazynie Sprzedawcy.
8. W przypadku zrealizowania zamówienia niekompletnie z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca traktuje je jako zamówienie różnicowe i zobowiązuje się do jego realizacji w terminie możliwie najszybszym.
9. Wskazane przez Sprzedawcę terminy dostaw mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich niedotrzymanie przez Sprzedawcę nie uprawnia Kupującego do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń i pokrycia szkód za opóźnienie w dostawie. W przypadku, gdy opóźnienia w terminie dostawy powstałych na skutek przyczyn niezależnych od woli stron np. siła wyższa stan epidemii, opóźnienia i problemy transportowe, niedobory surowców i materiałów itp. przekroczą 90 dni od upływu wskazanego terminu realizacji dostawy, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne do Sprzedawcy i któremu nie mógł się on przeciwstawić działając z należytą starannością. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: strajk generalny, walki wewnętrzne w kraju lub za granicą, blokada przejść granicznych, portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, zakazy eksportu lub importu, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, problemy z dostawą surowców, których Sprzedawca nie mógł przezwyciężyć, a których ponadto nie przewidział i nie mógł przewidzieć.

IV. Ceny
1. Poziom cen za sprzedawany towar jest określany w formularzu kontrahenta. Jeżeli nie uzgodniono inaczej przy składaniu zamówienia przy dostawach realizowanych przez Sprzedawcę jeśli ich wartość jest wyższa niż kwota 1000 zł netto po rabacie, w cenę wliczony jest transport do wyznaczonego w formularzu kontrahenta miejsca dostawy oraz koszt opakowania.
2. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę za zakupiony towar w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT.
3. Strony niniejszym ustalają, że wystawianie i doręczanie faktur VAT następować będzie droga mailową bez każdorazowego podpisu Kupującego jako odbiorcy faktury. Kupujący przez złożenie zamówienia upoważnia niniejszym Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
4. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
6. W sytuacji uzasadnionej obawy Sprzedawca, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo zażądać przed wydaniem towaru i niezależnie od wcześniejszych ustaleń dotyczących płatności uiszczenia całej należności przed otrzymaniem towaru, względnie za zgoda Sprzedawcy, zobowiązanie do udzielania innych gwarancji lub zabezpieczeń w płatności.
7. W przypadku gdy Kupujący ubiega się o odroczony termin płatności zobowiązuje się do udostępnienia danych finansowych firmie ubezpieczeniowej Sprzedawcy. Przyznany w umowie kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem) można cofnąć lub zmienić w każdym czasie. Uprawnienie to dotyczy wszystkich umów i zamówień, których przedmiot nie został jeszcze wydany Kupującemu. W takim przypadku tj. braku ubezpieczenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapłacić za towar przed jego wydaniem.
W sytuacji gdy wartość zamówienia przekracza kwotę ubezpieczenia- Kupujący zobowiązany będzie nadpłacić w formie przedpłaty różnicę między wartością ubezpieczenia, a wartością zamówienia.
8. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.
9. W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek opóźnień w płatnościach-niezależnie od ustalonego z Kupującym harmonogramu dostaw, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalsze dostawy do Kupującego, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy za szkody powstałe na skutek skorzystania przez Sprzedawcę z tego uprawnienia.
10. Ewentualne zgłoszone przez Kupującego zastrzeżenia, uwagi, czy reklamacje, a także postępowanie wyjaśniające co do wykonanej sprzedaży i usług, nie wstrzymują biegu ustalonego terminu płatności

V. Odbiór towaru
1. Dla dostawy realizowanej transportem Sprzedawcy Kupujący winien sprawdzić dostarczoną ilość towaru przy odbiorze i potwierdzić dostawę na dokumentach wystawionych przez Sprzedawcy. Wszelkie reklamacje ilościowe i uszkodzenia zewnętrzne winny być zgłaszane przy odbiorze towaru pod rygorem odrzucenia reklamacji.
2. W przypadku realizacji dostawy za pośrednictwem przewoźnika Kupujący ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia otrzymanej paczki, palety i w razie uszkodzeń spisania protokołu szkody oraz udokumentowania powstałej szkody w postaci dokumentacji zdjęciowej w tym samym dniu.
3. W każdym przypadku Kupujący zobowiązuje się do starannego i dokładnego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w zamówieniu oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja towaru. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (wz lub dokument przewozowy). Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym i dokładnym zbadaniu towaru podczas odbioru.
4. Minimum zamówieniowe dla dostawy na koszt Sprzedawcy wynosi 1000zł netto po rabacie Kupującego, przy czym wybór trasy i środka transportu, a także firmy przewozowej dokonuje Sprzedawca, chyba że ustalono inaczej.
5. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru na środek transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
6. Zamówiony towar należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od wyznaczanej daty odbioru przez Polimat. W przypadku ustalenia przez Sprzedawcę innej daty odbioru/dostawy termin ten liczony jest od tej daty.
7. Polimat zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego kosztami magazynowania towaru postawionego do dyspozycji Kupującego, a nieodebranego w ustalonym terminie. Proces przechowywania takiego towaru może zostać przekazany na zewnątrz (osobie trzeciej) na koszt i ryzyko Kupującego.
8. Za rozładunek odpowiada Kupujący. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku.
9. Zakupione produkty nie podlegają zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach, za pisemną uprzednią zgodą Sprzedawcy i przedstawionych przez niego warunkach, Kupujący może zwrócić na swój koszt zakupiony pełnowartościowy Towar ponosząc koszty związane ze sprawdzeniem i przepakowaniem produktu w wysokości od 5-20% wartości zwracanego Towaru. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru przez Sprzedawcę jest potwierdzenie przez pracownika magazynu Sprzedawcy, że towar jest pełnowartościowy.
Ewentualnemu zwrotowi podlegają wyłącznie wyroby zakupione bezpośrednio u Sprzedawcy nie dalej niż 1 rok wstecz od daty produkcji umieszczonej na etykiecie produkcyjnej, potwierdzone dokumentem sprzedaży przesłanym w momencie zgłoszenia chęci zwrotu.
a) W przypadku wysyłek spedycyjnych lub dostarczonych transportem Kupującego Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwróconego towaru jeśli pracownik magazynu Sprzedawcy stwierdzi uszkodzenie mechaniczne wyrobu, a także do kontroli zgodności zwrotu z ustaleniami, wad mechanicznych, ilościowych itp. w terminie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia wysyłki, a po upływie tego terminu zdecyduje o przyjęciu zwrotu i wystawieniu korekty lub utylizacji produktu na koszt Kupującego. Ewentualnie o odesłaniu towar na koszt Kupującego.
b) W przypadku odbioru towaru własnym transportem od Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia towaru w siedzibie Sprzedawca w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania i po upływie tego terminu zdecyduje o przyjęciu zwrotu i wystawieniu korekty lub utylizacji produktu na koszt Kupującego, ewentualnie o odesłaniu towar na koszt Kupującego.
c) wydając towar Kupujący akceptuje przedstawione warunki dotyczące danego zwrotu.
10. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi z zakładu Sprzedawcy lub magazynu, a Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili. W przypadku gdy dostawa odbywa się transportem własnym Polimat odpowiedzialność przechodzi na nabywcę z chwila rozładunku towaru pod adresem dostawy.
11. Kupujący zobowiązany jest, do zwrotu palet na których został dostarczony Towar Sprzedawcy. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyfakturowania dostarczonych palet.

VI. Jakość
1. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny zostać określone przez Kupującego w zamówieniu. O ile nie uściślono w zamówieniu/umowie wymagań jakościowych dla wyrobu lub usługi, uznaje się, że wyroby i tolerancje mają być zgodne z odpowiednią normą i właściwościami materiału z którego są wykonane. Sprzedawca oświadcza, iż ma prawo dokonywać zmian technologicznych w oferowanych wyrobach, a także nie udziela szczegółowych informacji o procesie technologicznym produkowanego wyrobu.
Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku wyrobów montowanych niestandardowo np. we wnękach, Kupujący ma obowiązek dopytać o wymiar rzeczywisty. Mając na uwadze użycia w handlu wymiarów nominalnych.
2. Wszelkie informacje techniczne zawarte w materiałach reklamowych, w broszurach, na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec sprzedawcy w przypadku wystąpienia rozbieżności ze stanem rzeczywistym.

VII. Wady rzeczy sprzedanej
1. Jeżeli w ciągu jednego dnia od otrzymania towaru kupujący nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, towar uznaje się za zaakceptowany przez kupującego. Po upływie oznaczonego terminu odpowiedzialność za wady możliwe do wykrycia w ramach normalnych, prawidłowych oględzin jest wyłączona. Sprzedawca nie będzie uwzględniał żadnych zgłoszeń dotyczących wad, braków czy niezgodności towaru, jeżeli można byłoby je wykryć w wyniku normalnych oględzin a takie nie zostały przeprowadzone.
Zgodnie z art. 558 k.c. Sprzedawca oświadcza, że wyłącza wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a Kupujący wyraża na powyższe zgodę, dokonując zakupów na niniejszych warunkach.
2. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Reklamowany towar winien być dostępny u Kupującego do dyspozycji sprzedawcy w formie umożliwiającej jego zbadanie do chwili przesłanie pisemnej informacji przez Sprzedawcę co do zamknięcia postępowania reklamacyjnego. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest również zapewnienie jednoznacznej identyfikacji wyrobu, a także dokładny opis wady/braku i przedłożenie dowodów na poparcie zaistnienia wady/braku. W swoim zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia i nieuwzględnienia reklamacji podać wszystkie parametry towaru, okoliczności zakupu, transportu, składowania, a na każde żądanie Sprzedawca także inne, niezbędne do rozpatrzenia reklamacji dokumenty, zdjęcia, informacje. Odmowa udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia niezbędnych dokumentów będzie równoznaczna z odrzuceniem reklamacji przez Sprzedawcę. Polimat zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych wad jedynie na podstawie otrzymanej dokumentacji fotograficznej, bez przeprowadzenia oględzin w tym zakresie, w przypadku gdy na tej podstawie jest w stanie ocenić wadę ( jest to jednostronne uprawnienie Polimat).
3. Wszystkie warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej Sprzedawcy.
4. Rozpatrzenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po oględzinach reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się, wedle swego jednostronnego uznania usunąć wadę, wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub zwrócić kwotę równą wartości Towaru w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
5. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem lub transportem wewnętrznym u Kupującego lub jego partnera handlowego, a także montażem lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją dołączaną przez Sprzedawcę do Towaru.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy, jak również przed dokonaniem oględzin i rozpatrzeniem reklamacji sprzedał, przerobił sam lub u swojego partnera handlowego część lub całość zakupionego towaru, posiadając wiedzę o jego brakach, uszkodzeniach czy niewłaściwych parametrach.
7. Z tytułu sprzedaży towarów oznaczonych jako „drugi gatunek", „z ekspozycji” czy z innymi podobnymi zapisami, nawet w przypadku przekazania dokumentacji technicznej z nimi związanej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego. Wyłączona zostaje również w tym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji i rękojmi.
8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.
9. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowania. Wszelkie wykorzystanie i przetwarzanie i modyfikacje Towaru przez Kupującego następują wyłącznie na jego własne ryzyko.
10. Kupujący jest zobowiązany zaznajomić się z parametrami technicznymi, jakościowymi i właściwościami nabywanego towaru, a także zasadami jego składowania, konserwowania i czyszczenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru traktowane niezgodnie z zaleceniami co do nabywanych produktów.
11. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialność za szkody i straty poniesione przez Kupującego bezpośrednio, pośrednio lub przez osoby trzecie. Sprzedawca ponosi wyłącznie odpowiedzialność ustaloną w niniejszych Warunkach Ogólnych, pod warunkiem ich udowodnienia przez Kupującego i wynikających z rażącego zaniedbania lub celowego działania Sprzedawcy. W każdym wypadku wysokość dochodzonych roszczeń i odszkodowań nie może przewyższać 100% wartości wadliwego lub uszkodzonego towaru. W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kupującego korzyści.
Niniejszy zapis nie uchybia inny postanowieniom niniejszych Ogólnych Warunków wyłączających całkowicie odpowiedzialność Sprzedawcy.

VIII. Zabezpieczenia
1. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację umowy od udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia obecnych lub przyszłych należności Sprzedawcy w formie zaakceptowanej przez Sprzedawcę, przykładowo w formie: gwarancji bankowej.
2. Sprzedawca ma prawo uzależnić realizację umowy od przydzielenia dla Kupującego limitu ubezpieczenia kredytu kupieckiego w firmie ubezpieczającej jego należności.
3. Udzielenie zabezpieczenia powinno nastąpić przed datą pierwszej sprzedaży towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie udzieli zabezpieczenia w tym terminie Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z wydaniem towaru, a tym samym realizacji zamówienia.
4. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny Sprzedawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
5. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku połączenia lub pomieszania lub przeróbki rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
6. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe szkody Kupującego.
7. W związku z tym, że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności Sprzedawcy względem Kupującego. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy.
8. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony lub gdy realizacja płatności przez instytucje kredytowe, banki lub inne instytucje realizujące płatności została odrzucona z braku pokrycia środków, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towarów) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
9. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem sprzedawcy przekroczy 30 dni, Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
10. Jeżeli Kupujący stał się niewypłacalny Sprzedawca może żądać zapłaty bez względu na ustalony termin.
11. Jeżeli Kupujący opóźni się zapłatą za towar powyżej 30 dni, Sprzedawca może obciążyć go kosztami dochodzenia należności podjętych dla uzyskania zapłaty za dostarczony towar.

XI. Inne postanowienia
1. Wierzytelności Kupującego wobec Sprzedawcy nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek czynności prawnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich podstawie.
3. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.
4. Kupujący, zawierając umowę, akceptuje Ogólne warunki umów sprzedaży i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), a w szczególności ma prawo wglądu we własne dane osobowe.
5. W sprawach nie uregulowanych ogólnymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
7. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.