Infolinia
poniedziałek - piątek 8:00 do 16:00
pn.-pt. 8:00 do 16:00
ZAKUPY ON-LINE U PRODUCENTA

REGULAMIN KONKURSU „W KĄPIELI NAJLEPSZY POLIMAT” Z DNIA 21.08.2018 R

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „W kąpieli najlepszy POLIMAT” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FIRMA POLIMAT Roman Brejecki z siedzibą w Przedbojewice 33, (88-150 Kruszwica), wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1158/96, NIP 556-001-17-28 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i odbioru nagrody. Dane osobowe Uczestnika przekazane Organizatorowi przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu i wyboru zwycięzcy oraz dostarczenia/wydania nagrody oraz w celu przeprowadzenia ewentualnych rozliczeń dla celów podatkowych i wystawienia deklaracji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, znajdują się w § 8 regulaminu

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook oraz spółki operujące w jego imieniu serwisem są w pełni zwolnione z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, a ponadto, że promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Organizator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/polimat.polska/ (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tegoż serwisu; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego profilu. W przypadku dodania więcej niż jednej pracy będącej odpowiedzią na zadane pytanie Konkursowe, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie odpowiedź. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik lub  przedstawiciel  Organizatora lub członkowie ich rodzin.  Z uwagi na fakt, iż konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nagrody będą wysyłane wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wysyłane są nagrody poza ten obszar.

2. Uczestnik oświadcza, że:

 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • że jest jedynym twórcą zgłoszonej odpowiedzi  konkursowej  i w razie przekazania odpowiedzi konkursowej wypełniającej pojęcie działa według przepisów polskich o prawach autorskich, posiadał będzie pełne prawa autorskie do niej;
 • W razie odpowiedzi konkursowej  zawierającej wizerunek osoby trzeciej, że uzyskał od tych osób  niezbędne zgody na publikację zgłoszenia wraz z wizerunkiem osób, które zostały w niej utrwalone.   

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano PIĘĆ NAGRÓD – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodami w Konkursie są zestawy ręczników POLIMAT (96x50) w komplecie z aktywną pianką do mycia (łazienek, kabin prysznicowych, wanien akrylowych, emaliowanych, glazury i armatury również marki POLIMAT) o pojemności 500 ml. Szacowana wartość nagrody to 100 zł.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu  - https://www.facebook.com/polimat.polska/

4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.  Uczestnik nie może  przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/polimat.polska/. Możliwość zgłoszenia udziału w konkursie  trwa od dnia 21 sierpnia 2018 do 2 września 2018 do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 • zamieszczenie w czasie trwania konkursu (w formie komentarza pod Postem konkursowym) odpowiedzi na pytanie: Jaki z produktów POLIMAT najlepiej pasuje w Twojej łazience? Uczestnik konkursu, pod postem konkursowym powinien podać propozycję produktu, który najlepiej pasuje w jego łazience.
 • polubienie profilu https://www.facebook.com/polimat.polska/.
 • umieszczając komentarz pod postem Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

2. Dostęp dla Użytkownika do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, zgodnie z zasadami zawartymi w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. O przyznaniu nagrody decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa w drodze analizy zamieszczonych przez Uczestników odpowiedzi. Propozycje będą oceniane według swobodnej decyzji komisji.

5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 5 zwycięzców do dnia 4.09.2018.

6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona na profilu Organizatora , na stronie https://www.facebook.com/polimat.polska/.

8. Warunkiem przekazania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/polimat.polska/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres mailowy
 • na odrębną prośbę Organizatora, w terminie 3 dni , numer PESEL, w celu dopełnienia ewentualnych formalności podatkowych.

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody. W przypadku takiej sytuacji Organizator ma prawo zrezygnować z przyznania nagrody przypadającej temu Użytkownikowi.

10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 8.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika, na terenie Polski.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 • przedstawiają odpowiedzi przedstawiające czy promujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą konkurencyjną wobec Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie poczty i firm kurierskich, którymi będą wysyłane nagrody. Organizator z zastrzeżeniem punktu 1, dołoży w miarę możliwości starań, aby umożliwić w sytuacji zaginięcia lub uszkodzenia nagrody, Uczestnikowi skierowanie roszczeń z tytułu reklamacji przesyłki.

§7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wyboru zwycięzcy oraz przesłania nagrody. Dane osobowe mogą być przetwarzane również na potrzeby obliczenia i płatności podatku.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • Uczestnictwo w konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)   na okres udzielenia zgody , do  czasu jej  wycofania, jednak nie dłużej niż przez okres wymagany do rozpatrzenia ewentualnych  reklamacji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Rozpatrywania reklamacji (zgodnie z art. 6 lit. f RODO ) do czasu jej rozpatrzenia.
 • Przesłania nagrody do laureata Konkursu – na podstawie art. 6 lit. f RODO – na czas niezbędny do dokonania wysyłki nagród.

3. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W razie wniosku o usunięcie danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora  oraz podmiotom wspomagających w tym zakresie Organizatora na podstawie umów  powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Uczestnik posiada prawo do:

 • żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “W kąpieli najlepszy POLIMAT z dnia 21.08.2018 r.” 

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r. i obowiązuje do 02.09.2018 r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.